MỘT SỐ BIỂU MẪU NỘI BỘ DÀNH CHO NGƯỜI SDLĐ

Mẫu tham khảo:

Mau_Thông báo tuyển dụng lao động _View

Mau_Biên bản vi phạm kỷ luật lao động _View

Mau_Thỏa thuận tạm hoãn thưc hiện Hợp đồng lao động View

Mau_Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN của NLĐ _View

Mau_Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do người lao động đơn phương chấm dứt_View

Mau_Đánh giá NLĐ trong tháng_View

Mau_Quyết định khen thưởng_View

Mau_Quyết định tăng lương_View

Mau_Quyết định tạm chuyển NLĐ sang công việc khác_View

Mau_Đề nghị xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động_View

Mau_Đề nghị xác nhận NLĐ nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động_View