BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu tham khảo (đăng ký doanh nghiệp):

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh 

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền

Mẫu tham khảo (thông báo và các văn bản khác):

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp